Skip to content
Reviewwidget met sterren
Ongediertemelding

Kennis van kakkerlakken

vanuit historische keuken

Als eigenaar van een beproefd verdrijvingsmiddel tegen kakkerlakken trok Johannes van der Boon uit
Delft in 1812 aan de bel. Hij duldde geen concurrentie. In Rotterdam adverteerden J. Wigmans en W.
van der Boon namelijk als compagnie met affiches. Hierop maakten ze duidelijk dat ook zij het
geheim van een zekere Jan de Ruijter kenden. Inmiddels zijn we ruim tweehonderd jaar verder.

Ook bij de kakkerlakkenbestrijding is er sprake van een medaille die twee kanten heeft. Je gunt de
beestjes een prachtleven, maar niet in jouw huis en niet op jouw schip en al helemaal niet in de
keuken. Die visie op ongedierte is er al eeuwen geweest.
Ik moet het doen…
Even terug naar Delft waar Johannes van der Boon rond 1810 met warme woorden juist zijn
handelskennis aanprees: ,,De ondergeteekende eigenaar geworden zynde van een zeker en
proefondervindelyk goed bevonden zynde middel, om Weegluizen en Kakkerlakken, in huizen en
schepen, te verdryven; doch waarvan de Bewerking door hem zelve moet geschieden, staande als dan
in, dat dezelve aldaar nimmer zullen wederkomen, en ter staving daarvan, begeert hij geene belooning
voor en aleer het zal gebleken zyn, dat de zuivering volkomen is; verzoekende de brieven franco te
zenden op de Molslaan, wyk 2, n° 561, te Delft, JOHs. VAN DER BOON”.

Kakkerlakkentransport

Het boeiende van een, zij het nu korte, historische verkenning is dat kakkerlakken vooral op schepen
voorkomen. Dat zegt ook iets en soms veel over de hygiëne aan boord. De introductie van onder meer
de Australische kakkerlak in ons land is zelfs te wijten aan het transport over het water. Maar, ook die
medaille heeft twee kanten. Transport moet altijd doorgaan. Even terug naar een advertentie uit het
jaar 1871 in Het Vaderland van apotheker H. von Gimborg uit Emmerik: ,,Zeker Middel ter
verdediging van ratten en muizen ZONDER VERGIF. Een bus van 80 Cts. (centen) is voldoende om
het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlakken, schwaben enz. vrij te
houden. Proefbuisjes kosten 50 Cts”. Toen verkrijgbaar, dankzij een samenwerkingsverband, in o.a.
Amsterdam, Rotterdam, ’s Gravenhage, Utrecht, Groningen, Leeuwarden en Deventer. Bij de gedachte
van iemand die denkt dat een geheim twee benen heeft, sta je niet stil bij iemand die aan de bel trekt.