algemene voorwaarden

 
Artikel 1 Algemeen.
In deze algemene voorwaarden is Agrisuper degene die zich va deze voorwaarden bedient, terwijl de andere partij wordt aangeduid als wederpartij. Agrisuper is statutair gevestigd in Damwoude. Overeenkomst: alle afspraken tussen Agrisuper en wederpartij betreffende de levering van producten en/of diensten. Wederpartij de natuurlijke of rechtspersoon die zaken van Agrisuper afneemt.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten koop en verkoop alsmede diensten tenzij anders overeengekomen. Eventuele bedingen hebben een incidenteel karakter, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.
 
Artikel 3 Overeenkomsten.
Alle overeenkomsten, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend. Bij levering geld na de bestelling de factuur als orderbevestiging.
 
Artikel 4 Prijzen.
De prijzen zijn in Euro`s en af magazijn en vermeld met exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 
Artikel 5 Betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De wederpartij zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij stipte nakoming van zijn/haar betalingsverplichting. Bovendien zal alsdan al hetgeen Agrisuper van de niet wederpartij te vorderen heeft- uit hoofde van welke overeenkomst dan ook- terstond en geheel opeisbaar zijn. De vordering tot betaling is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte nakoming.
 
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud en reclame.
Tot aan de gehele voldoening van de factuur blijven de goederen en of diensten eigendom van  Agrisuper. Reclames dienen binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk aan Agrisuper te worden meegedeeld. Een medegedeelde reclame ontheft de koper niet van betalingsverplichting.
 
Artikel 7 Overmacht.
Agrisuper heeft het recht een overeenkomst te beëindigen of op te schorten wanneer er sprake is van een overmachtssituatie. Agrisuper hoeft de reden van situatie niet kenbaar te maken.
 
Artikel 8 Geschillen en recht.
Op alle geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.
 
Artikel 9 Copyright.
Niets van Agrisuper mag gekopieerd worden of vermenigvuldigd. Alle teksten en foto`s van Agrisuper zijn beschermd.